În lumina Scripturii întelegem că Dumnezeu a întemeiat Biserica Sa prin jertfa Fiului Său, pentru a forma un nou popor „pe care Dumnezeu şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9). Noi nu existăm pentru noi însine, iar dacă Domnul si Conducătorul Bisericii a rânduit-o să existe pe pământ, noi trebuie să împlinim scopurile desemnate Bisericii de Capul ei. Astfel, întelegem că misiunea pe care Dumnezeu o are în vedere pentru Biserica Sa trebuie să urmărească îndeplinirea a trei scopuri: Înăltarea lui Dumnezeu (glorificare), întărirea fratilor (edificare) și împărtăsirea Evangheliei (evanghelizare).

1. Înăltarea lui Dumnezeu (rolul de glorificare)

Baza: Romani 15:6; Efeseni 1:4-6; 3:21; 2 Tesaloniceni 1:12; 1 Petru 4:11

Romani 15:6 „pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos”

Efeseni 1:4-6 „Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său.”

Efeseni 3:21 „a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin!”

2 Tesaloniceni 1:12 „pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.”

1 Petru 4:11 „Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.”

Modalitătile

 • Serviciile publice de închinare în Duh si adevăr
 • Viată de rugăciune (a Bisericii si a familiilor din Biserică)
 • Trăirea unei vieti curate

Departamentele implicate: predicarea si învătarea, rugăciunea, slujirea muzicală (si formatiile Bisericii), tineretul, comitetul bisericii, departamentul tehnic.

2. Întărirea fratilor (rolul de edificare)

Baza: Iuda 20; 2 Petru 3:18; Matei 28:20; Efeseni 4:11-12

Iuda 20 „ziditi-vă sufletește pe credinta voastră preasfântă.”

2 Petru 3:18 „cresteti în harul si cunostinta Domnului si Mântuitorului nostru.”

Matei 28:20 „Si învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.”

Efeseni 4:11-12 „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.”

Modalitătile

 • Învățarea si explicarea Scripturii
 • Părtăsia frătească
 • Ucenicizarea si maturizarea spirituală
 • Formarea caracterului crestin

Departamentele implicate: pastorala, predicarea si învătarea, studiul biblic, grupele de copii, grupele de părtăsie, vizitarea bolnavilor, responsabilii bisericilor filiale, comitetul bisericii, tineret, familii tinere.

3. Împărtăsirea Evangheliei

Baza: Matei 28:19-20; Marcu 16:15-16; Fapte 1:8

Matei 28:19-20 „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.”

Marcu 16:15-16 „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit.”

Fapte 1:8 „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

Modalitătile

 • Prin încurajarea lucrării în Bisericile filiale
 • Prin implicarea în punctele de misiune formate si începerea altor misiuni
 • Prin servicii de evanghelizare
 • Prin evanghelizare personală

Departamentele implicate: misiunea, responsabilii de biserici filiale, lucrarea cu copii în alte localităti, cateheza, ucenicizarea